ข้อมูลบุคลากรทั้งหมด

จำแนกตามเพศ
เพศ
จำนวน

• ไม่ระบุข้อมูล
3

• ชาย
69

• หญิง
64

รวม
136


จำแนกตามตำแหน่งวิทยะฐานะ
ตำแหน่งวิทยะฐานะ
จำนวน


จำแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
จำนวน

• ปริญญาโทหรือเทียบเท่า
27

• ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.)
1

• ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
68

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
16

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
1

• มัธยมศึกษาตอนปลาย (สายสามัญ)
4

• มัธยมศึกษาตอนต้น
4

• ประถมศึกษา
6

• ไม่ระบุ
9


จำแนกตามแผนกและหน่วยงาน
แผนกและหน่วยงาน
จำนวน

• ผู้บริหารสถานศึกษา

• ผู้อำนวยการสถานศึกษา
1

• ฝ่ายวิชาการ
1

• ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
1

• ฝ่ายบริหารทรัพยากร
1

• ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
1

• แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
14

• สาขาวิชาช่างยนต์
11

• สาขาวิชาช่างเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง
7

• สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ
4

• สาขาวิชาช่างไฟฟ้า
9

• สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
7

• สาขาวิชาช่างก่อสร้าง
7

• สาขาวิชาการบัญชี
6

• สาขาวิชาการโรงแรม
3

• สาขาวิชาการตลาด
2

• สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
2

• สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
4

• แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
2

• สาขาวิชาการท่องเที่ยว
4

• สาขาวิชาโลจิสติกส์
3

• เทคนิคยานยนต์ไฟฟ้า
1

• งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)
7

• งานประชาสัมพันธ์
6

• งานบุคลากร
8

• งานการเงิน
6

• งานบัญชี
6

• งานพัสดุ
3

• งานอาคารสถานที่
20

• งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)
19

• งานวางแผนและงบประมาณ
5

• งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
6

• งานความร่วมมือ
9

• งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
13

• งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
13

• งานปกครอง
15

• งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
11

• งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
10

• งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
6

• งานครูที่ปรึกษา
11

• งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
11

• งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
20

• งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
13

• งานทะเบียน
4

• งานวัดผลและประเมินผล
7

• งานสื่อการเรียนการสอน
8

• งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
12

• งานพัสดุ(พนักงานขับรถยนต์)
1

• งานพัสดุ(หัวหน้าหมวดรถยนต์)
2

• งานอาคารสถานที่(นักการภารโรง)
3

• งานอาคารสถานที่(ยาม)
4

• งานอาคารสถานที่(พนักงานบริการ)
1

• ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบ
3

• ผู้ดูแลระบบหลัก
1


จำแนกตามตำแหน่งหน้าที่
ตำแหน่งหน้าที่
จำนวน
(ตำแหน่ง)
ผู้อำนวยการนายจิรพงค์ ร่มเงิน
ผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ผู้บริหาร ชำนาญการพิเศษ
รองผู้อำนวยการนายเฉลิมชัย วินทะไชย
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร
ผู้บริหาร ชำนาญการนางสาวลัลน์ลลิต ปรีชาจารย์
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
ครู ชำนาญการนายยงยุทธ พนัสนอก
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการ
ผู้บริหาร ชำนาญการนายปรีชา ปานกลาง
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
ผู้บริหาร ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าแผนกนายอนันต์ มีสรรพวงศ์
หัวหน้าแผนก สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
หัวหน้างาน งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
ครูประจำ สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
ผู้ช่วยงาน งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)
ผู้ช่วยงาน งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
ผู้ช่วยงาน งานทะเบียน
ผู้ช่วยงาน งานสื่อการเรียนการสอน
ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบหลัก
ครู ชำนาญการพิเศษนายวรพจน์ ตรีรัตน์ฤดี
หัวหน้าแผนก สาขาวิชาช่างยนต์
หัวหน้างาน งานวางแผนและงบประมาณ
ครูประจำ สาขาวิชาช่างยนต์
ผู้ช่วยงาน งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)
ผู้ช่วยงาน งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
ผู้ช่วยงาน งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
ผู้ช่วยงาน งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ผู้ช่วยงาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ครู ชำนาญการพิเศษนางพิทย์ประภา กณิกนันต์
หัวหน้าแผนก สาขาวิชาการตลาด
ครูประจำ สาขาวิชาการตลาด
ผู้ช่วยงาน งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
ครู ชำนาญการนายวัฒวิท ชัยภูมี
หัวหน้าแผนก สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ
ครูประจำ สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ
ผู้ช่วยงาน งานอาคารสถานที่
ผู้ช่วยงาน งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)
ผู้ช่วยงาน งานความร่วมมือ
ผู้ช่วยงาน งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
ผู้ช่วยงาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ครู ชำนาญการพิเศษนางสาวเกษร ฉิมพาลี
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ผู้ช่วยงาน งานบุคลากร
ผู้ช่วยงาน งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)
ผู้ช่วยงาน งานความร่วมมือ
ผู้ช่วยงาน งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
ผู้ช่วยงาน งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ครู ชำนาญการพิเศษนายธิติ แท่นยั้ง
หัวหน้าแผนก สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ครูประจำ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ผู้ช่วยงาน งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)
ผู้ช่วยงาน งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
ผู้ช่วยงาน งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
ผู้ช่วยงาน งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ครู ชำนาญการนางสาวสุธิดา แบบเจริญ
หัวหน้าแผนก สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ครูประจำ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้ช่วยงาน งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)
ผู้ช่วยงาน งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
ครู ชำนาญการนางกาญจนา ตรีรัตน์ฤดี
หัวหน้าแผนก สาขาวิชาการบัญชี
ครูประจำ สาขาวิชาการบัญชี
ผู้ช่วยงาน งานบัญชี
ผู้ช่วยงาน งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)
ผู้ช่วยงาน งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
ครู ชำนาญการนายรักศักดิ์ คุ้มชนม์
หัวหน้าแผนก สาขาวิชาช่างเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง
ครูประจำ สาขาวิชาช่างเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง
ผู้ช่วยงาน งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)
ผู้ช่วยงาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
ผู้ช่วยงาน งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
ผู้ช่วยงาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ครู ชำนาญการนายภพพนธ์ ศรนคร
หัวหน้าแผนก สาขาวิชาช่างก่อสร้าง
ครูประจำ สาขาวิชาช่างก่อสร้าง
ผู้ช่วยงาน งานอาคารสถานที่
ผู้ช่วยงาน งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)
ผู้ช่วยงาน งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
ครู ชำนาญการนายชัยรัตน์ ช่างเชื่อง
หัวหน้าแผนก สาขาวิชาการโรงแรม
ครูประจำ สาขาวิชาการโรงแรม
ผู้ช่วยงาน งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)
ผู้ช่วยงาน งานความร่วมมือ
ผู้ช่วยงาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
ผู้ช่วยงาน งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
ผู้ช่วยงาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ครู ชำนาญการนายธรรมรัตน์ ปัญญาวชิรกุล
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
หัวหน้างาน งานพัสดุ
ครูประจำ แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
ผู้ช่วยงาน งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)
ผู้ช่วยงาน งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
ผู้ช่วยงาน งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
ครู ชำนาญการพิเศษนายโสณะ บำเหน็จ
หัวหน้าแผนก สาขาวิชาช่างไฟฟ้า
ครูประจำ สาขาวิชาช่างไฟฟ้า
ผู้ช่วยงาน งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)
ผู้ช่วยงาน งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
ผู้ช่วยงาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ครูนางสาวพรฌาธิญา ณ สงขลา
หัวหน้าแผนก สาขาวิชาการท่องเที่ยว
หัวหน้างาน งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)
ครูประจำ สาขาวิชาการท่องเที่ยว
ผู้ช่วยงาน งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)
ผู้ช่วยงาน งานความร่วมมือ
ผู้ช่วยงาน งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
ผู้ช่วยงาน งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
ผู้ช่วยงาน งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ผู้ช่วยงาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ครูผู้ช่วยนายวันไท ลือทองจักร
หัวหน้าแผนก สาขาวิชาโลจิสติกส์
ครูประจำ สาขาวิชาโลจิสติกส์
ผู้ช่วยงาน งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)
ผู้ช่วยงาน งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
ผู้ช่วยงาน งานวัดผลและประเมินผล
ผู้ช่วยงาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ครูผู้ช่วย
หัวหน้างานว่าที่เรือตรีวรชาติ อินทรโชติ
หัวหน้างาน งานปกครอง
ครูประจำ สาขาวิชาช่างยนต์
ผู้ช่วยงาน งานความร่วมมือ
ครู ชำนาญการนายจำนง พรหมแท่น
หัวหน้างาน งานอาคารสถานที่
ครูประจำ สาขาวิชาช่างไฟฟ้า
ผู้ช่วยงาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
ผู้ช่วยงาน งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ครู ชำนาญการพิเศษนายสมหมาย อินทร์พลับ
หัวหน้างาน งานทะเบียน
ครูประจำ สาขาวิชาช่างเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง
ผู้ช่วยงาน งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
ครู ชำนาญการพิเศษนายสิทธินันท์ มะโนรมย์
หัวหน้างาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ลูกจ้างประจำ งานปกครอง
ผู้ช่วยงาน งานอาคารสถานที่
ผู้ช่วยงาน งานปกครอง
ผู้ช่วยงาน งานครูที่ปรึกษานางสาวผุสดี จั่นสังข์
หัวหน้างาน งานประชาสัมพันธ์
ครูประจำ สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
ผู้ช่วยงาน งานวางแผนและงบประมาณ
ผู้ช่วยงาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
ผู้ช่วยงาน งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ผู้ช่วยงาน งานสื่อการเรียนการสอน
ผู้ช่วยหัวหน้าแผนก สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
ครู ชำนาญการพิเศษนางสาววิมนต์ วันมหาใจ
หัวหน้างาน งานบัญชีว่าที่เรือเอกประมวล แสนสวัสดิ์
หัวหน้างาน งานพัสดุ(หัวหน้าหมวดรถยนต์)
ครูประจำ สาขาวิชาช่างยนต์
พนักงานราชการ(สอน) สาขาวิชาช่างยนต์
ผู้ช่วยงาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ผู้ช่วยงาน งานครูที่ปรึกษา
ผู้ช่วยงาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชนนายธีระชัย รัยวรัก
หัวหน้างาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
ครูประจำ สาขาวิชาช่างยนต์
ครู ชำนาญการพิเศษนายอภิภช เจริญกิจ
หัวหน้างาน งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
ครูประจำ สาขาวิชาช่างไฟฟ้า
ผู้ช่วยงาน งานอาคารสถานที่
ผู้ช่วยงาน งานวางแผนและงบประมาณ
ผู้ช่วยงาน งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
ผู้ช่วยหัวหน้าแผนก สาขาวิชาช่างไฟฟ้า
ครู ชำนาญการนายพิทักษ์ ถาวรวงษ์
หัวหน้างาน งานบุคลากร
ครูประจำ สาขาวิชาช่างไฟฟ้า
ผู้ช่วยงาน งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
ครู ชำนาญการนางสาวพรพรรณ บริบูรณ์
หัวหน้างาน งานการเงินนางสาวภัทราภรณ์ สายวิจิตร
หัวหน้างาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
ครูประจำ สาขาวิชาช่างเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง
ผู้ช่วยงาน งานความร่วมมือ
ครูนายบัญชา เกศศรี
หัวหน้างาน งานความร่วมมือ
ครูประจำ สาขาวิชาช่างไฟฟ้า
ผู้ช่วยงาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ผู้ช่วยงาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
ครูนายศุเกียรติ ราชสมบูรณ์
หัวหน้างาน เทคนิคยานยนต์ไฟฟ้า
ผู้ช่วยงาน งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)
ผู้ช่วยงาน งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
ผู้ช่วยงาน งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ผู้ช่วยงาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ครูนางสาวพัทธ์ธีรา เจียมกูล
หัวหน้างาน งานครูที่ปรึกษา
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ผู้ช่วยงาน งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
ครูนายธนิต เนืองเฉลิม
หัวหน้างาน งานสื่อการเรียนการสอน
ครูประจำ สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
ผู้ช่วยงาน งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
ผู้ช่วยงาน งานปกครอง
ผู้ช่วยงาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
ครูนายมงคลศักดิ์ ดวงพุทธา
หัวหน้างาน งานวัดผลและประเมินผล
ครูประจำ สาขาวิชาช่างยนต์
ผู้ช่วยงาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ครูผู้ช่วยนางสาวณัฐภัสสร พิมพ์อุบล
หัวหน้างาน งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
ครูประจำ สาขาวิชาการบัญชี
ผู้ช่วยงาน งานการเงิน
ผู้ช่วยงาน งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
ผู้ช่วยหัวหน้าแผนก สาขาวิชาการบัญชี
ครูผู้ช่วยนายชมภูศักดิ์ พนากอบกิจ
หัวหน้างาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ครูประจำ สาขาวิชาช่างเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง
ผู้ช่วยงาน งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
ผู้ช่วยงาน งานปกครอง
ครูนางสาวพรรณภัทร กนกอังกูร
หัวหน้างาน งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
ครูประจำ สาขาวิชาการโรงแรม
ผู้ช่วยงาน งานความร่วมมือ
ผู้ช่วยงาน งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
ผู้ช่วยงาน งานครูที่ปรึกษา
ผู้ช่วยหัวหน้าแผนก สาขาวิชาการโรงแรม
ครูผู้ช่วยนายชาญวิทย์ โทมา
หัวหน้างาน งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
ครูประจำ สาขาวิชาช่างไฟฟ้า
ครูผู้ช่วยนางสาวพรรณนิภา สุทธิผล
หัวหน้างาน งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ผู้ช่วยงาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ผู้ช่วยหัวหน้าแผนก แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ครูผู้ช่วยนางสาวปิยะธิดา พัฒนราช
หัวหน้างาน งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ผู้ช่วยงาน งานบุคลากร
ผู้ช่วยงาน งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
ครูผู้ช่วยนางสาวจรรยพร แพงนอก
หัวหน้างาน งานบัญชี
ครูประจำ สาขาวิชาการบัญชี
ผู้ช่วยงาน งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำนางสุชาดา ชิโณรโส
ครูประจำ สาขาวิชาการตลาด
ผู้ช่วยงาน งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
ผู้ช่วยงาน งานครูที่ปรึกษา
ผู้ช่วยหัวหน้าแผนก สาขาวิชาการตลาด
ครู ชำนาญการนายวิโรจน์ บัวพันธุ์
ครูประจำ สาขาวิชาช่างยนต์
ผู้ช่วยหัวหน้าแผนก สาขาวิชาช่างยนต์
ครู ชำนาญการพิเศษนายชัยณรงค์ ประสิทธานันท์
ครูประจำ สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
ผู้ช่วยงาน งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
ผู้ช่วยงาน งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ครู ชำนาญการนายอำนาจ โอภาสพินิจ
ครูประจำ สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
ครู ชำนาญการนายอรรณพ เตชะมา
ครูประจำ สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
ผู้ช่วยงาน งานประชาสัมพันธ์
ครู ชำนาญการนายสวงค์ เจริญวงษ์
ครูประจำ สาขาวิชาช่างเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง
ผู้ช่วยหัวหน้าแผนก สาขาวิชาช่างเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง
ครู ชำนาญการนายชูชาติ แซ่เตียว
ครูประจำ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้ช่วยงาน งานประชาสัมพันธ์
ผู้ช่วยงาน งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
ผู้ช่วยงาน งานปกครอง
ผู้ช่วยงาน งานสื่อการเรียนการสอน
ผู้ช่วยหัวหน้าแผนก สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ครู ชำนาญการนางสาววิรัล คเณสุข
ครูประจำ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ผู้ช่วยงาน งานปกครอง
ผู้ช่วยงาน งานครูที่ปรึกษา
ผู้ช่วยหัวหน้าแผนก สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ครูนายอุ้ย วรกิจชัยอุดม
ครูประจำ สาขาวิชาช่างก่อสร้าง
ผู้ช่วยงาน งานอาคารสถานที่
ผู้ช่วยงาน งานปกครอง
ผู้ช่วยหัวหน้าแผนก สาขาวิชาช่างก่อสร้าง
ครู ชำนาญการนางสาวจารุณี กลับสีทอง
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ครูนายเชษฐ์ ปานสุวรรณ
ครูประจำ สาขาวิชาโลจิสติกส์
ผู้ช่วยงาน งานปกครอง
ผู้ช่วยหัวหน้าแผนก สาขาวิชาโลจิสติกส์
ครูนางสาววราภรณ์ จันทโชติ
ครูประจำ สาขาวิชาการบัญชี
ผู้ช่วยงาน งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
ผู้ช่วยงาน งานปกครอง
ครูนายวิศิษฐ อ่อนประสงค์
ครูประจำ สาขาวิชาช่างยนต์
ผู้ช่วยงาน งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
ผู้ช่วยงาน งานปกครอง
ผู้ช่วยงาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
ผู้ช่วยงาน งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ผู้ช่วยงาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีนางสาวปรารถนา อินทร์วิมาน
ครูประจำ สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ
ผู้ช่วยงาน งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
ผู้ช่วยงาน งานครูที่ปรึกษา
ผู้ช่วยงาน งานทะเบียน
ผู้ช่วยงาน งานวัดผลและประเมินผล
ผู้ช่วยหัวหน้าแผนก สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ
ครูผู้ช่วยนายธาริส ก้อนโฮม
ครูประจำ สาขาวิชาช่างก่อสร้าง
ผู้ช่วยงาน งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
ผู้ช่วยงาน งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
ครูผู้ช่วยนายชัยวุฒิ เบ็ญเจิด
ครูประจำ สาขาวิชาช่างเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง
ผู้ช่วยงาน งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
ผู้ช่วยงาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ครูผู้ช่วยนางสาวว.วาณี ธุระพันธ์
ครูประจำ สาขาวิชาการโรงแรม
ผู้ช่วยงาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
ผู้ช่วยงาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
ครูผู้ช่วยนางสาวกชพร ใจหวัง
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ครูผู้ช่วยนางสาวกชมล ศิริเถียร
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ผู้ช่วยงาน งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)
ผู้ช่วยงาน งานวางแผนและงบประมาณ
ผู้ช่วยงาน งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
ครูผู้ช่วยสุจิตรา นารีรักษ์
ครูประจำ สาขาวิชาช่างไฟฟ้า
ผู้ช่วยงาน งานวัดผลและประเมินผลกมลชนาฏ แสนพันธ์
ครูประจำ สาขาวิชาช่างก่อสร้างทิฆัมพร จันทร์ขามเรียน
ครูประจำ สาขาวิชาช่างไฟฟ้า
ครูผู้ช่วยนางสาวประกรศรี ศรีมันตะ
ครูประจำ สาขาวิชาการท่องเที่ยว
ผู้ช่วยงาน งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
ครูผู้ช่วยอัมรินทร์ สร้อยสน
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ครูผู้ช่วยนางสาวอาภาภรณ์ ทองดี
ครูประจำ สาขาวิชาการบัญชีนายเทพฤทธิ์ สมจิต
ครูประจำ สาขาวิชาช่างไฟฟ้า
ผู้ช่วยงาน งานอาคารสถานที่
ผู้ช่วยงาน งานปกครอง
ผู้ช่วยงาน งานวัดผลและประเมินผล
ครูผู้ช่วย
พนักงานราชการ(สอน)นายสาธิต สุนทร
พนักงานราชการ(สอน) สาขาวิชาช่างก่อสร้าง
ผู้ช่วยงาน งานอาคารสถานที่
ผู้ช่วยงาน งานครูที่ปรึกษานายลีนวัฒน์ วิรัญโท
พนักงานราชการ(สอน) สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
ผู้ช่วยงาน งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)
ผู้ช่วยงาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
ผู้ช่วยงาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
ผู้ช่วยงาน งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ผู้ช่วยงาน งานสื่อการเรียนการสอนนางสาวอินทิรา ภู่ระย้า
พนักงานราชการ(สอน) สาขาวิชาการบัญชี
ผู้ช่วยงาน งานการเงิน
ผู้ช่วยงาน งานบัญชี
ผู้ช่วยงาน งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจนางสาวบุหงา กองสุข
พนักงานราชการ(สอน) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ครูอัตราจ้างZhang Yingjiao
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นายชายรัก กณิกนันต์
ครูอัตราจ้าง สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ผู้ช่วยงาน งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
ผู้ช่วยงาน งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาMr.Echu Frank Enjoh Echu
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ผู้ช่วยงาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษานายธานี เรศสุข
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
ผู้ช่วยงาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ผู้ช่วยงาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชนนายธนภัทร คุณชม
ครูอัตราจ้าง สาขาวิชาช่างยนต์
ผู้ช่วยงาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชนนายวินัย นาวี
ครูอัตราจ้าง สาขาวิชาช่างเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง
ผู้ช่วยงาน งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
ผู้ช่วยงาน งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
ผู้ช่วยงาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางานนางสาวปภาวดี จันทร์ศรี
ครูอัตราจ้าง สาขาวิชาการท่องเที่ยว
ผู้ช่วยงาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
ผู้ช่วยงาน งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษานายโอภาส อาชีวะ
ครูอัตราจ้าง สาขาวิชาช่างยนต์
ผู้ช่วยงาน งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
ผู้ช่วยงาน งานวัดผลและประเมินผลนางสาวนิตยา วรรณจนา
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ผู้ช่วยงาน งานบุคลากร
ผู้ช่วยงาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษานายเกรียงศักดิ์ ชะนา
ครูอัตราจ้าง สาขาวิชาช่างยนต์
ผู้ช่วยงาน งานอาคารสถานที่
ผู้ช่วยงาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชนนางสาวกสมา กุลสิทธิ์
ครูอัตราจ้าง สาขาวิชาการท่องเที่ยว
ผู้ช่วยงาน งานประชาสัมพันธ์
ผู้ช่วยงาน งานปกครอง
ผู้ช่วยงาน งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษาAdelito T. Virgo
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ผู้ช่วยงาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษานางสาวชวัลญา ตั้งบุญทวี
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ผู้ช่วยงาน งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)
ผู้ช่วยงาน งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)
ผู้ช่วยงาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษานางสาวเพชรานี อุ่นทะยา
ครูอัตราจ้าง สาขาวิชาช่างก่อสร้าง
ผู้ช่วยงาน งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจนายสิทธิศักดิ์ สังข์วรณ์
ครูอัตราจ้าง สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ
ผู้ช่วยงาน งานปกครองเกศกนก ปิ่นกุล
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ผู้ช่วยงาน งานประชาสัมพันธ์
ผู้ช่วยงาน งานครูที่ปรึกษา
ผู้ช่วยงาน งานสื่อการเรียนการสอนทรงพล ประดิษฐ์
ครูอัตราจ้าง สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะนางสาวภิญญาพัชญ์ เทพมณี
ครูอัตราจ้าง สาขาวิชาช่างก่อสร้างนายภาณุวัตร นิโรภาส
ครูอัตราจ้าง สาขาวิชาช่างยนต์นางสาวเบญญาภา สารสุข
ครูอัตราจ้าง สาขาวิชาโลจิสติกส์
ผู้ช่วยงาน งานบุคลากร
ลูกจ้างประจำนายวิลาส รัตนธรรม
ลูกจ้างประจำ งานอาคารสถานที่(พนักงานบริการ)
ผู้ช่วยงาน งานอาคารสถานที่นายสุปริญญา สะนิละ
ลูกจ้างประจำ งานอาคารสถานที่
ผู้ช่วยงาน งานอาคารสถานที่นายบุญส่ง ฐานะ
ลูกจ้างประจำ งานอาคารสถานที่(ยาม)
ผู้ช่วยงาน งานอาคารสถานที่นายสำราญ เทพรักษ์
ลูกจ้างประจำ งานอาคารสถานที่(นักการภารโรง)
ผู้ช่วยงาน งานอาคารสถานที่นายมนูญ นพเก้า
ลูกจ้างประจำ งานอาคารสถานที่(ยาม)
ผู้ช่วยงาน งานอาคารสถานที่นายยุด หงษ์วิเศษ
ลูกจ้างประจำ งานอาคารสถานที่(นักการภารโรง)
ผู้ช่วยงาน งานอาคารสถานที่นายอนุสรณ์ ฐานะ
ลูกจ้างประจำ งานอาคารสถานที่(นักการภารโรง)
ผู้ช่วยงาน งานอาคารสถานที่
ลูกจ้างอัตราจ้างนางสาวศรีประจันทร์ ประสัญรักษ์
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานพัสดุ
เจ้าหน้าที่ งานพัสดุนางสุรีย์พร อินทรโชติ
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)
เจ้าหน้าที่ งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)นางจันทนา กกไธสง
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานการเงิน
เจ้าหน้าที่ งานการเงิน
ผู้ช่วยงาน งานบัญชีนางสาวบวรลักษณ์ ชะนา
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานวัดผลและประเมินผล
เจ้าหน้าที่ งานวัดผลและประเมินผลนางนลพรรณ ถนอมสิน
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานการเงิน
เจ้าหน้าที่ งานการเงินนางสาวรัตติยา การเจริญดี
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานทะเบียน
เจ้าหน้าที่ งานทะเบียนนางสาวภิญญาพัชญ์ อภิบาลศรี
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
เจ้าหน้าที่ งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนนางสาวสุณิดา เลี้ยงถนอม
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานพัสดุ
เจ้าหน้าที่ งานพัสดุ
เจ้าหน้าที่ งานพัสดุ(หัวหน้าหมวดรถยนต์)นายบรรจง กลิ่นอักษร
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่นางสาวกัลญา กำเหนิดสินธุ์
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่นายธนิต ตรากูล
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานปกครองนายพายัพ มาศรวง
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่(ยาม)นายสุนชัย ศรีตะวัน
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่(ยาม)
เจ้าหน้าที่นางอัจฉรา โอภาสพินิจ
เจ้าหน้าที่ งานสื่อการเรียนการสอน
เจ้าหน้าที่ งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีนางสุพัตรา บำเหน็จ
เจ้าหน้าที่ งานประชาสัมพันธ์
ผู้ช่วยงาน งานบุคลากรนางสาวนันตยา นาสลาย
เจ้าหน้าที่ งานวางแผนและงบประมาณ
เจ้าหน้าที่ งานความร่วมมือนางสาวพิชญาดา โพธิธา
เจ้าหน้าที่ งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)นายณัฏฐ์ดนัย สินธุนาวา
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่นางสาวมนัสนันท์ ธรรมวลัยกรณ์
เจ้าหน้าที่ งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)นางสาวธัญภา จิตระโภชน์
เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
เจ้าหน้าที่ งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษานางพัชรพร สิงหเสนีย์
เจ้าหน้าที่ งานปกครอง
เจ้าหน้าที่ งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
เจ้าหน้าที่ งานครูที่ปรึกษานางมณี อู่อรุณ
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่ปริญญากร รุ่งโรจน์
เจ้าหน้าที่ งานบุคลากรศิริขวัญ กุมภะ
เจ้าหน้าที่ งานบัญชีนางสาวเอื้องฟ้า ธารานุรักษ์
เจ้าหน้าที่ งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
เจ้าหน้าที่ งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษานางสาวนัทธมน มูลธนานิธิสรดี
เจ้าหน้าที่ งานสื่อการเรียนการสอนนายประทีป มธุรส
เจ้าหน้าที่ งานพัสดุ(พนักงานขับรถยนต์)นางสาวรวีวรรณ ศิลาอาสน์
เจ้าหน้าที่ งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)นางสาวนลิณ เจนนาวา
เจ้าหน้าที่ งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจนางสาวกุลรัตน์ นึกรัมย์
เจ้าหน้าที่ งานการเงินนางสาวกรกานต์ ไฝทอง
เจ้าหน้าที่ งานครูที่ปรึกษา
เจ้าหน้าที่ งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชนนางพรชนก กล้าหาญ
เจ้าหน้าที่ งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)
เจ้าหน้าที่ งานบุคลากร